Hem

Löa friskola ligger vackert i bergslagsbygden mitt i byn Löa, 2,7 mil norr om Lindesberg.


Skola, förskola och fritids drivs som en ekonomisk förening med en styrelse som huvudman där verksamheterna präglas av ett stort engagemang för eleverna. Tillsammans skapar vi en förskola och grundskola att trivas och utvecklas i. Varje individ är viktig och alla ska få möjligheter och utmaningar att utvecklas utifrån individuella förutsättningar och förmågor. Vi arbetar för att såväl elever som personal ska känna trygghet, motivation och arbetsglädje.


Vi har platser i vissa årskurser och på vår förskola.


Vid frågor om verksamheten eller ansökningar, välkomna att kontakta oss.


Telefon: 0580-30100

Mail: loaskola@loaskola.se


Löa skola

Här hittar du lediga tjänster hos oss.

Sjuk kanin

Kom ihåg att sjukanmäla ditt barn.

Löa friskola

1. Barn boende i Löa

2.Syskon i verksamheten

3. Ansökningsdatum

4. Plats i skolbuss

5. Plats i klassrum

Barn Löa fritidshem

I Löa skola och förskola lagas
ofta ekologisk mat från grunden.

Matsedel

Från Löa Friskolas start 1993 har föräldrarna gjort stora arbetsinsatser. Dessa insatser bidrar till att vi kan ha en fin miljö såväl ute som inne. Vårt upptagningsområde är stort, därför är det viktigt för våra elever att föräldrarna får många tillfällen att lära känna varandra. Ett sätt är att arbeta tillsammans och det gör vi genom två storstädningsdagar per läsår samt två utearbetsdagar.                                           

Har man barn både i skolan och på förskolan gör man sin arbetsinsats på förskolan. De föräldrar som inte kan närvara på det utsatta datumet kan göra upp om att komma vid ett annat tillfälle. Efter förfrågan från föräldrar om att betala istället för att delta finns nu styrelsebeslut om att beloppet för utebliven föräldrainsats är 900 kr per tillfälle.


På Löa skola utbildas elever för att maximera deras potential och få kunskaper och färdigheter för hela livet. Vi arbetar för att såväl elever och personal ska känna trygghet, motivation och arbetsglädje.Verksamhetendrivs enligt skollagens, och läroplanens intentioner och alla elever får en stabil grund att stå på när de lämnar oss och går vidare till högstadiet. Skolan har ett trygghetsteam som jobbar med det sociala klimatat både enskilt och i grupper.


Fritidshemmet heter Kantarellen och utifrån skoldagen planerar fritidshemmets personal en variationsrik och bra eftermiddag för barnen. Lek, lärande och spännande aktiviteter blandas.


Förskolan heter Trollebo och där arbetar ambitiösa, aktiva pedagoger med en positiv barnsyn. Små barngrupper är vårt signum.


Trygghetsteamet på Löa skola arbetar övergripande med trygghet och trivsel på skolan, så väl för enskilda elever som för hela skolan. Trygghetsteamet arbetar aktivt kring diskriminering, mobbning, trakasserier och alla former av kränkande behandling.


Lunchen lagas och serveras av Lisa, Sanna,Yvonne och Maria. Vi satsar på råvaror med en hög kvalitet, både svenska, närproducerade, ekologiska och konventionella.


Skolskjuts erbjuds kostnadsfritt för elever inom Löa skolas naturliga upptagningsområde.


Kvalitetsrapport 22/23


Löa Skolas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskolan, skolan och fritidshemmet 2023-2024


Vision för Löa Skola


Värdeord: Trygghet - Motivation - Arbetsglädje

Löa Skolas vision har trygghet, motivation och arbetsglädje i fokus. Vår vision är att alla ska få utveckla sina förmågor på bästa sätt utifrån de förutsättningar de har. I verksamheten bygger vi förtroende för varandra och respekterar våra olikheter.


Inriktning: Rörelse och hälsa -Natur - Mobilfri skolgång

Löa Skola är mobilfri och har en inriktning mot rörelse, hälsa och natur. Verksamheten har som mål att främja möjlighet till fysisk aktivitet varje dag. Välmående, hälsa samt att vistas i naturen ska ingå i lärandet.


Verksamhetens trivselregler
Löa skolas trivselregler utformas av elevråd, personal och ledning. Trivselreglerna är till för att hjälpa alla i verksamheten att nå trygghet motivation och arbetsglädje och stärker på så sätt skolans vision.


Ute & Innemiljö

Vårdnadshavare utför arbetsinsatser i både ute och innemiljö två gånger per termin.


Telnr: 0580 301 00 / 0580 300 95

E-post: loaskola@loaskola.se


Löa Skola Ekonomisk Förening


Föreningens ändamål är att driva förskola och skola i det naturliga upptagningsområdet. 

Föreningen ska verka för en god och stimulerande barngruppsverksamhet, förskole- och skolmiljö som ett komplement till barnens hemmiljö och tillgodose barnens behov av trygghet, varaktiga relationer och kunskaper.

För den dagliga verksamhetens skall utbildad eller annan kompetent personal finnas. 

Verksamheten skall bedrivas enligt skollagen, tillämpliga delar av socialtjänstlagen, enligt skolverkets föreskrifter samt följa den av riksdagen fastslagna läroplanen.


Föreningen är öppen för alla intresserade som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt att bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.


Medlemskapet i föreningen är frivilligt.

Intäkterna från medlemsavgifterna betyder att vi kan göra det lilla extra för barnen i vår verksamhet.


Inträdesavgiften (engångsavgift) 100kr.

Familjemedlemskap 350kr/år.

Enskilt medlemskap 200kr/år.


Ansökan om medlemskap