Fritids

Fritidshemmet Kantarellen

Fritidshemmets uppdrag är att ta vara på ditt barns lust att lära och utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter. Fritidshemmet ska också inspirera till nya upptäckter. Personalen som arbetar på fritidshemmet anpassar utbildningen utifrån elevernas olika förutsättningar.


Skola, förskola och fritids drivs som en ekonomisk förening med en styrelse som huvudman där verksamheterna präglas av ett stort engagemang för eleverna. Tillsammans skapar vi en förskola och grundskola att trivas och utvecklas i. Varje individ är viktig och alla ska få möjligheter och utmaningar att utvecklas utifrån individuella förutsättningar och förmågor. Vi arbetar för att såväl elever som personal ska känna trygghet, motivation och arbetsglädje.


Löa skolas motto - Trygghet, motivation och arbetsglädje
Barn som sträcker upp en arm
Löa skolgård, barn som leker och klättrar
Barn i klätterställning
Penna som skriver

Läsårstider


Skolstart, skolavslutning, lov och studiedagar i Löa friskola hittar du här.


Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.


Motivation - Trygghet - Arbetsglädje

Från Löa Friskolas start 1993 har föräldrarna gjort stora arbetsinsatser. Dessa insatser bidrar till att vi kan ha en fin miljö såväl ute som inne. Vårt upptagningsområde är stort, därför är det viktigt för våra elever att föräldrarna får många tillfällen att lära känna varandra. Ett sätt är att arbeta tillsammans och det gör vi genom två storstädningsdagar per läsår samt två utearbetsdagar. Har man barn både i skolan och på förskolan gör man sin arbetsinsats på förskolan. De föräldrar som inte kan närvara på det utsatta datumet kan göra upp om att komma vid ett annat tillfälle. Efter förfrågan från föräldrar om att betala istället för att delta finns nu styrelsebeslut om att beloppet för utebliven föräldrainsats är 900 kr per tillfälle.


På Löa skola utbildas elever för att maximera deras potential och få kunskaper och färdigheter för hela livet. Vi arbetar för att såväl elever och personal ska känna trygghet, motivation och arbetsglädje. Verksamheten drivs enligt skollagens, och läroplanens intentioner och alla elever får en stabil grund att stå på när de lämnar oss och går vidare till högstadiet. Skolan har ett trygghetsteam som jobbar med det sociala klimatet både enskilt och i grupper.


Fritidshemmet heter Kantarellen och utifrån skoldagen planerar fritidshemmets personal en variationsrik och bra eftermiddag för barnen. Lek, lärande och spännande aktiviteter blandas.


Förskolan heter Trollebo och där arbetar ambitiösa, aktiva pedagoger med en positiv barnsyn. Små barngrupper är vårt signum.


Skolskjuts erbjuds kostnadsfritt för elever inom Löa skolas naturliga upptagningsområde.


Kvalitetsrapport 22/23


Löa Skolas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskolan, skolan och fritidshemmet 2023-2024Vision för Löa Skola

Värdeord: Trygghet - Motivation - Arbetsglädje

Löa Skolas vision har trygghet, motivation och arbetsglädje i fokus. Vår vision är att alla ska få utveckla sina förmågor på bästa sätt utifrån de förutsättningar de har. I verksamheten bygger vi förtroende för varandra och respekterar våra olikheter.


Inriktning: Rörelse och hälsa - Natur - Mobilfri skolgång

Löa Skola är mobilfri och har en inriktning mot rörelse, hälsa och natur. Verksamheten har som mål att främja möjlighet till fysisk aktivitet varje dag. Välmående, hälsa samt att vistas i naturen ska ingå i lärandet.


Verksamhetens trivselregler
Löa skolas trivselregler utformas av elevråd, personal och ledning. Trivselreglerna är till för att hjälpa alla i verksamheten att nå trygghet motivation och arbetsglädje och stärker på så sätt skolans vision.


Ute & Innemiljö

Vårdnadshavare utför arbetsinsatser i både ute och innemiljö två gånger per termin.