Kontakt

Skolledning

TF Rektor

Anders Nordin

0580-301 00

anders.nordin@loaskola.se


Administration

Astrid Ericsson

0580-301 00

(telefontid: 8:00-12:00)

loaskola@loaskola.se


Fritids Kantarellen

0580-303 95


Margaretha Strand

Karin Borensjö

Shafeek Khalil

Sanna Johansen


 Förskoleklass

  Förskollärare

  Annette Alexandre


 Klass 1

  Klasslärare

  Elin Johansson


 Klass 2+3

  Klasslärare

  Mikael Cedervall


 Klass 4

  Klasslärare
  Hanna Nylund

  

 Klass 5+6

  Klasslärare

Sofia Pettersson Norling


  Mentor/Träslöjd

  Jessica Gerebrand


  Musiklärare

  Karoline Jonsson

 

  Syslöjdslärare

  Berit Eriksson

 

Styrelse 
styrelsen@loaskola.se


Anna Holfve Björkgren,ordförande
Emma Elvenäs, ledamot
Mattias Borensjö, ledamot

Fanny Arvidsson, ledamot

Sofia Karlsson, ledamot

Ann-Carin Wallenstein, ledamot

Emil Persson, ledamot

Sara Shumilova, suppleant

Anders Nordin, suppleant

Övrig personal

0580-301 00


Vaktmästeri/Träslöjd
Stefan Lillrank


Speciallärare/specialpedagog 
Kajsa Norling


Köksansvarig

Lisa Persson


Kökspersonal

Yvonne Eliasson

Sanna Johansen


Buss

Anton Bruckner

Karin Borensjö

Micke Evensson

Anna Bornström


Elevhälsoteam


TF Rektor

Anders Nordin

0580 - 301 00

anders.nordin@loaskola.se


Speciallärare/specialpedagog
skola/förskola

Kajsa Norling

0580 - 301 00

kajsa.norling@loaskola.se


Skolkurator
Åsa Nilsson

0580-30100
asa.nilsson@loaskola.se


Skolsköterska

Klara SkolPool AB

Kontakt via skolan 0580-30100


Skolläkare

Klara SkolPool AB

Kontakt via skolan 0580-30100


Skolpsykolog

Maria Klimkowicz-Nordin

Kontakt via skolan 0580-30100


Trygghetsteam

Trygghetsteamet arbetar med ett hälsofrämjande förhållningssätt där ambitionen är att varje elev ska känna delaktighet och tilltro till sin egen förmåga för att stärka sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Utifrån olika kompetenser arbetar trygghetsteamet övergripande för alla elever, i samtliga lärmiljöer i vår verksamhet.


Uppdraget innebär att arbeta främjande och förebyggande med målet att ha en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och alla former av kränkande behandling, där såväl elever som personal ska känna trygghet, arbetsglädje och motivation. Eventuella incidenter gällande diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling skall resultera i omedelbara åtgärder utifrån rutiner angivna i Löa friskolas Trygghetsplan.


Som en del i det främjande och förebyggande arbetet jobbar trygghetsteamet med klasserna under så kallade trygghetsdagar då fokus ligger på samarbete och kamratskap. Här tas bland annat frågor som vänskap, självkänsla och grupptryck upp.

En annan del avtrygghetsteametsuppdrag är att samtala med eleverna på skolan.

Vi strävar efter att ta tillvara elevernas tankar och åsikter så att de känner att vi bryr oss och lyssnar på vad de har att säga. Ibland är det eleverna själva som tar initiativ till samtal, ibland har något hänt som vuxna behöver hjälpa till att reda ut. Samtalen kan vara ske såväl enskilt som i grupp.

Varje läsår genomförs en elevenkätundersökning. Utvärderingen av elevenkäten ligger som grund för kommande förebyggande och främjande arbete för att skapa en trygg social skolmiljö för alla elever vi Löa friskola.


Ni som vårdnadshavare/anhöriga är självklart välkomna att kontakta oss med frågor, funderingar eller om ni hör eller ser något som ni tycker vi bör känna till.


För att kontakta oss: loaskola@loaskola.se