Trygghetsteamet

Trygghetsteamet


Löa friskolas trygghetsteam består av Helene Stuxgren och Päivi Mäkinen. Trygghetsteamet arbetar med ett hälsofrämjande förhållningssätt där ambitionen är att varje elev ska känna delaktighet och tilltro till sin egen förmåga för att stärka sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Utifrån olika kompetenser arbetar trygghetsteamet övergripande för alla elever, i samtliga lärmiljöer i vår verksamhet.


Uppdraget innebär att arbeta främjande och förebyggande med målet att ha en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och alla former av kränkande behandling, där såväl elever som personal ska känna trygghet, arbetsglädje och motivation. Eventuella incidenter gällande diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling skall resultera i omedelbara åtgärder utifrån rutiner angivna i Löa friskolas Trygghetsplan.

 

Som en del i det främjande och förebyggande arbetet jobbar trygghetsteamet med klasserna under så kallade trygghetsdagar då fokus ligger på samarbete och kamratskap. Här tas bland annat frågor som vänskap, självkänsla och grupptryck upp.

En annan del av trygghetsteamets uppdrag är att samtala med eleverna på skolan.

Vi strävar efter att ta tillvara elevernas tankar och åsikter så att de känner att vi bryr oss och lyssnar på vad de har att säga. Ibland är det eleverna själva som tar initiativ till samtal, ibland har något hänt som vuxna behöver hjälpa till att reda ut. Samtalen kan vara ske såväl enskilt som i grupp. 

Varje läsår genomförs en elevenkätundersökning. Utvärderingen av elevenkäten ligger som grund för kommande förebyggande och främjande arbete för att skapa en trygg social skolmiljö för alla elever vi Löa friskola.

 

Ni som vårdnadshavare/anhöriga är självklart välkomna att kontakta oss med frågor, funderingar eller om ni hör eller ser något som ni tycker vi bör känna till. 


För att kontakta oss: trygghetsteamet@loaskola.se