Kontakt

Skolledning

Rektor

Eva Valtonen

0580-301 00

eva.valtonen@loaskola.se


Administration

Astrid Ericsson

0580-301 00

(telefontid: 8:00-12:00)

loaskola@loaskola.se


Förskolan Trollebo

0580-301 95


Ulrika Hytter-Aronsson

Karin Andersson

Fanny Arvidsson

Anna Ekmark

Maria Carlsson

Cecilia Ståhl
Lithea Boström

Seba Aleada

Fritids Kantarellen

0580-303 95


Margaretha Strand

Karin Borensjö

Anna Bornstöm

Shafeek Khalil

Sanna Johansen


 Förskoleklass

  Förskollärare

  Annette Alexandre


 Klass 1 + 2

  Klasslärare

  Anna Sundling Funke

  Mikael Cedervall


 Klass 3

  Klasslärare

  Elin Johansson


 Klass 4+5

  Klasslärare

  Sofia Pettersson Norling

  Fia Persson


 Klass 6

  Klasslärare

  Hanna Nylund

  Mentor/Träslöjd

  Jessica Gerebrand


  Musiklärare

  Karoline Jonsson

 

  Syslöjdslärare

  Berit Eriksson


Styrelse 
styrelsen@loaskola.se


Anna Holfve Björkgren,ordförande
Emma Elvenäs, ledamot
Mattias Borensjö, ledamot

Fanny Arvidsson, ledamot

Sofia Karlsson, ledamot

Elsa Nordenfelt, ledamot

Ann-Carin Wallenstein, ledamot

Emil Persson, ledamot

Sara Shumilova, suppleant

Anders Nordin, suppleant

Övrig personal

0580-301 00


Vaktmästeri/Träslöjd
Stefan Lillrank


Speciallärare/specialpedagog 
Kajsa Norling


Köksansvarig

Lisa Persson


Kökspersonal

Yvonne Eliasson

Sanna Johansen


Buss

Anton Bruckner

Karin Borensjö

Micke Evensson

David Freeland


Elevhälsoteam


Rektor

Eva Valtonen

0580 - 301 00

eva.valtonen@loaskola.se


Speciallärare/specialpedagog
skola/förskola

Kajsa Norling

0580 - 301 00

kajsa.norling@loaskola.se


Skolkurator
Åsa Nilsson

0580-30100
asa.nilsson@loaskola.se


Skolsköterska

Marlene Alander

Kontakt via skolan 0580-30100


Skolläkare

Sofia Karlsson

Kontakt via skolan 0580-30100


Skolpsykolog

Maria Klimkowicz-Nordin

Kontakt via skolan 0580-30100


Trygghetsteam

Trygghetsteamet arbetar med ett hälsofrämjande förhållningssätt där ambitionen är att varje elev ska känna delaktighet och tilltro till sin egen förmåga för att stärka sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Utifrån olika kompetenser arbetar trygghetsteamet övergripande för alla elever, i samtliga lärmiljöer i vår verksamhet.


Uppdraget innebär att arbeta främjande och förebyggande med målet att ha en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och alla former av kränkande behandling, där såväl elever som personal ska känna trygghet, arbetsglädje och motivation. Eventuella incidenter gällande diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling skall resultera i omedelbara åtgärder utifrån rutiner angivna i Löa friskolas Trygghetsplan.


Som en del i det främjande och förebyggande arbetet jobbar trygghetsteamet med klasserna under så kallade trygghetsdagar då fokus ligger på samarbete och kamratskap. Här tas bland annat frågor som vänskap, självkänsla och grupptryck upp.

En annan del avtrygghetsteametsuppdrag är att samtala med eleverna på skolan.

Vi strävar efter att ta tillvara elevernas tankar och åsikter så att de känner att vi bryr oss och lyssnar på vad de har att säga. Ibland är det eleverna själva som tar initiativ till samtal, ibland har något hänt som vuxna behöver hjälpa till att reda ut. Samtalen kan vara ske såväl enskilt som i grupp.

Varje läsår genomförs en elevenkätundersökning. Utvärderingen av elevenkäten ligger som grund för kommande förebyggande och främjande arbete för att skapa en trygg social skolmiljö för alla elever vi Löa friskola.


Ni som vårdnadshavare/anhöriga är självklart välkomna att kontakta oss med frågor, funderingar eller om ni hör eller ser något som ni tycker vi bör känna till.


För att kontakta oss: loaskola@loaskola.se