Om Löa Skola


På Löa skola utbildas elever för att maximera deras potential och få kunskaper och färdigheter för hela livet. Vi arbetar för att såväl elever och personal ska känna trygghet, motivation och arbetsglädje. Verksamheten drivs enligt skollagens, och läroplanens intentioner och alla elever får en stabil grund att stå på när de lämnar oss och går vidare till högstadiet. Skolan har ett trygghetsteam som jobbar med det sociala klimatat både enskilt och i grupper.


Fritidshemmet heter Kantarellen och utifrån skoldagen planerar fritidshemmets personal en variationsrik och bra eftermiddag för barnen. Lek, lärande och spännande aktiviteter blandas.


Förskolan heter Trollebo och har tre avdelnigar; Bergatrollet, Skogstrollet och Trollsländan. Där finns ambitiösa, aktiva pedagoger med en positiv barnsyn. Små barngrupper är vårt signum.


Trygghetsteamet på Löa skola arbetar övergripande med trygghet och trivsel på skolan, så väl för enskilda elever som för hela skolan. Trygghetsteamet arbetar aktivt kring diskriminering, mobbning, trakasserier och alla former av kränkande behandling.


Lunchen lagas och serveras av Ulla,Yvonne, Sanna, Maria och Johan. Vi satsar på råvaror med en hög kvalitet, både svenska, närproducerade, ekologiska och konventionella.


Skolskjuts erbjuds kostnadsfritt för elever inom Löa skolas naturliga upptagningsområde.Vision för Löa Skola


Värdeord: Trygghet - Motivation - Arbetsglädje

Löa Skolas vision har trygghet, motivation och arbetsglädje i fokus. Vår vision är att alla ska få utveckla sina förmågor på bästa sätt utifrån de förutsättningar de har. I verksamheten bygger vi förtroende för varandra och respekterar våra olikheter.


Inriktning: Rörelse och hälsa - Natur - Mobilfri skolgång

Löa Skola är mobilfri och har en inriktning mot rörelse, hälsa och natur. Verksamheten har som mål att främja möjlighet till fysisk aktivitet varje dag. Välmående, hälsa samt att vistas i naturen ska ingå i lärandet.


Verksamhetens trivselregler
Löa skolas trivselregler utformas av elevråd, personal och ledning. Trivselreglerna är till för att hjälpa alla i verksamheten att nå trygghet motivation och arbetsglädje och stärker på så sätt skolans vision.


Löa skola ekonomisk förening


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva barnomsorg och skola för barn i skolans naturliga upptagningsområde. Medlemsskap i föreningen är frivilligt. Föreningen ska verka för en god och stimulerande barngruppsverksamhet, förskole- och skolmiljö som ett komplement till barnens hemmiljö och tillgodose barnens behov av trygghet, varaktiga relationer och kunskaper. För den dagliga verksamheten skall utbildad eller annan kompetent personal finnas. Verksamheten skall bedrivas enligt skollagen, tillämpliga delar av socialtjänstlagen, enligt skolverkets föreskrifter samt följa den av riksdagen fastslagna läroplanen. Föreningen är öppen för alla intresserade som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt att bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Föräldrar är skyldiga att i den omfattning föreningsstämman beslutat, delta i städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljöer samt medverka i gemensamma aktivitetsdagar och studier.


Årsredovisning 2019


Med vänlig hälsning


Personalen


Telnr: 0580 301 00 / 0580 300 95

E-post: loaskola@loaskola.se


Adress:

Löa Friskola

Östra Löa 304

714 94 Kopparberg

Skolans elever kommer i huvudsak

från byar i närområdet inom

ett par mils radie.


1. Barn boende i Löa
2.Syskon i verksamheten

3. Ansökningsdatum

4. Plats i skolbuss

5. Plats i klassrum