Ek Förening


Löa Skola Ekonomisk Förening


Föreningens ändamål är att driva förskola och skola i det naturliga upptagningsområdet. 

Föreningen ska verka för en god och stimulerande barngruppsverksamhet, förskole- och skolmiljö som ett komplement till barnens hemmiljö och tillgodose barnens behov av trygghet, varaktiga relationer och kunskaper.

För den dagliga verksamhetens skall utbildad eller annan kompetent personal finnas. 

Verksamheten skall bedrivas enligt skollagen, tillämpliga delar av socialtjänstlagen, enligt skolverkets föreskrifter samt följa den av riksdagen fastslagna läroplanen.


Föreningen är öppen för alla intresserade som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt att bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.


Medlemskapet i föreningen är frivilligt.

Intäkterna från medlemsavgifterna betyder att vi kan göra det lilla extra för barnen i vår verksamhet.


Inträdesavgiften (engångsavgift) 100kr.

Familjemedlemskap 350kr/år.

Enskilt medlemskap 200kr/år.


Ansökan om medlemskap